ماده۱) در این آیین‌نامه اصطلاحات با تعاریف ذیل بکار می‌رود:

IiF: فروم اینترنت اشیاء‌ ایران

گروه  طیف: گروه علمی تحلیلی طیف، کانون تفکر حوزه مخابرات کشور و بنیان گذار IiF

شورا: شورای سیاست گذاری مرکزی

کارگروه: به گروه کاری گفته می شود که در راستای تصمیم سازی در خصوص یک چالش کلیدی مرتبط با اکوسیستم IoT تشکیل می گردد. 

عضو حاکمیتی: نماینده تعیین شده توسط شرکت ها، سازمان ها، نهادها و دستگاههایی که بودجه سنواتی آن از طریق قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی تامین می گردد و به عضویت فروم درمی آید.

عضو عادی: شخص حقوقی شامل شرکت ها، سازمان ها و نهادها که به ترتیب مقرر در آیین نامه به عضویت فروم درمی آید.

عضو افتخاری ویژه: شخص حقیقی که دارای خدمات برجسته در زمینه های کاری مرتبط با فعالیت فروم باشد، و حضور وی بتواند به تحقق اهداف فروم کمک نماید بنا به تصمیم شورا به عضویت افتخاری ویژه فروم پذیرفته می شود. عضو افتخاری ویژه دارای حق رای خواهد بود.

عضو افتخاری (عادی): شخص حقیقی علاقمند به حضور در فروم و کمک در جهت تحقق اهداف آن که بنا به تصمیم شورا به عضویت افتخاری فروم پذیرفته می شود. عضو افتخاری عادی دارای حق رای نیست.

سطح عضویت: سطح عضویت اعضای عادی، بسته به سطح مشارکت و اثرگذاری در خروجی های IiF و میزان پرداختی حق عضویت سالیانه، به سه سطح طلایی، نقره ای و برنزی طبقه بندی می شود. 

اعضای شورا: متشکل از اعضای حاکمیتی و اعضای عادی دارای سطح عضویت طلایی گفته می شود. 

دبیرخانه: دبیرخانه  فروم اینترنت اشیاء ایران که در گروه طیف مستقر است. 

دبیر شورا: نماینده گروه طیف که مسوول برنامه ریزی و مدیریت جلسات شورا است. 

رییس شورا: یکی از اعضای شورا که با رای اکثریت اعضا به عنوان رییس شورا انتخاب می گردد.

رییس کارگروه: یکی از اعضای کارگروه که با رای اکثریت اعضا به عنوان رییس کارگروه انتخاب می گردد.

دبیرکارگروه: نماینده تعیین شده توسط گروه طیف که مسوول برنامه ریزی جلسات کارگروه است. 

ماده۲) وظایف اصلی شورا عبارت است از: تصویب و به روز رسانی چشم‌انداز، اهداف کلان، راهبردها، ساختار سازماني و آیین نامه داخلی IiF، تدوین خدمات قابل ارایه به اعضای IiF، تعیین موضوع فعالیت و تعداد کارگروه ها، بررسی و تصویب برنامه سالیانه کارگروه ها و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت IiF، اتخاذ تصمیم ها و هماهنگی های اجرایی مورد نیاز برای تحقق مصوبات شورا، افزایش هم افزایی میان کارگروه ها.

تبصره ـ کارگروه های  ۴ گانه فروم عبارتند از: کارگروه امنیت، کارگروه فناوری، کارگروه رگولاتوری و کارگروه مشارکت. پس از تشکیل شورا حذف، ادغام و یا تشکیل کارگروه های جدید به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده۳) جلسات شورا هر سال حداقل یک بار تشکیل می‌شود.

تبصره ـ جلسات فوق‌العاده به یکی از دو صورت ذیل، قابل تشکیل است:

الف: به دعوت دبیر شورا

ب: به تقاضای یک سوم کل اعضای شورا

ماده۴) حضور سایر کارشناسان و صاحب نظران در جلسات شورا، حسب دستور جلسه، با تشخیص دبیر و بدون حق رأی بلامانع است.

ماده۵) جلسات هر کارگروه براساس برنامه مصوب در شورا تشکیل می‌شود.

ماده۶) محل برگزاری کلیه رویدادهای مربوط به تعاملات میان اعضاء از قبیل جلسات کارگروه ها یا شورا،‌ نشست ها و نظایر آن از طریق شبکه های ارتباطی به نمایندگان مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

تبصره ـ امکان برگزاری رویدادها در محیط مجازی و از طریق نرم افزارهای کاربردی تحت شبکه وجود دارد. 

ماده۷) برنامه‌های سالیانه IiF به پیشنهاد دبیران کارگروه ها تهیه و به تصویب شورا می رسد. 

ماده۸) اوراق و اسناد کتبی، الکترونیکی، صوتی و تصویری ارائه شده در جلسات کارگروه ها و شورا در دبیرخانه طبقه بندی می گردد. 

ماده۹) خروجی های نهایی کارگروه ها و مصوبات شورا به صورت الکترونیکی در دسترس اعضای IiF قرار می گیرد.

ماده۱۰) اداره جلسات کارگروه  و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم جلسه، طبق این آیین‌نامه به عهده دبیر کارگروه است.

ماده۱۱) هر یک از اعضای IiF بر اساس توانمندی و تجربه خود،‌ امکان عضویت در یک یا چند کارگروه را دارند. 

تبصره ـ شورا مجاز است که در صورت نیاز، شرایط اختصاصی عضویت در هر کارگروه را تعیین و به اطلاع اعضای IiF برساند. 

ماده۱۲) درصورت غیبت هریک از اعضا در جلسات شورا یا کارگروه ها، لازم است تا در اسرع وقت (قبل از آغاز جلسه بعدی)، یک نماینده جانشین مطلع، به دبیر مربوطه معرفی گردد. 

ماده۱۳) برای افزایش کارایی جلسات کارگروه ها و با هدف پیگیری امور در حال انجام و پیشنهاد و تعیین دستور جلسات مناسب،‌ اعضای هر کارگروه در فواصل زمانی بین دو جلسه و از طریق شبکه های اجتماعی رایج، با یکدیگر در تعامل و ارتباط خواهند بود. 

ماده۱۴) دبیر شورا بعنوان سخنگوی شورا موظف است به منظور تبیین مصوبات شورا و اطلاع‌رسانی لازم درباره آنها، گزارشی از مصوبات و مذاکرات شورا را به نحو مناسب منتشر نماید. 

ماده۱۵) بدون مجوز کتبی دبیرخانه، اعضای IiF‌ مجاز به انتشار کل یا قسمتی از مذاکرات انجام شده در جلسات شورا یا کارگروه ها نیستند.

 

ورود اعضا