Published in کارگروه ها

واقعیت موجود در بازار جهانی IoT نشان می دهد که به تنهایی نمی توان در اکوسیستم IoT، جریان سازی کرد. چرا که تحقق ارزش تریلیون دلاری بازار جهانی IoT و تغییر روند کاهشی درآمدهای ناشی از خدمات ارتباطی را منوط به مشارکت های چند جانبه جدی میان بخش های مختلف ICT و ذی نفعان اصلی بازارهای عمودی است. رسیدن به یک زبان مشترک میان ذی‌نفعان اثرگذار عمودی و افقی، شناخت منافع مشترک برای توسعه پایدار در بازارهای IoT کشور، شناسایی راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و محدودیت های احتمالی و به ثمر نشستن مشارکت فعالانه برای شکل‌گیری محیط کسب و کار همگرای IoT، چند نمونه از مهم ترین خروجی های مورد انتظار در کارگروه مشارکت تلقی می گردد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت های این کارگروه، از طریق در ارتباط باشید. 

 

ورود اعضا