اروپاي غربي: پیشرو در سرمایه گذاری و توسعه شبكه هوشمند برق

بر اساس گزارش جديد Northeast Group، پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 2027، سرمايه‌گذاري در زيرساخت شبكه هوشمند در اروپاي غربي به 133.7ميليارد دلار خواهد رسيد.

به اعلام اين شركت، اروپاي غربي هميشه در توسعه شبكه هوشمند در جهان پيشرو بوده است و اين موقعيت از طريق توسعه گسترده كنتورهاي هوشمند در كشورهايي همچون فرانسه و انگليس تثبيت شده است. البته در اين ميان، روند رشد شبكه‌هاي هوشمند در بازار بزرگ آلمان تا حدي كندتر بوده است اما اخيرا با تنظيم مقررات جديد روند رشد در اين كشور تسريع شده است.

 

يكي از دلايل اصلي افزايش سرمايه‌گذاري در كنتورهاي هوشمند در اروپاي غربي مي‌تواند تنظيم مقررات مربوطه در اتحاديه اروپا باشد كه اكثر كشورهاي اين منطقه را ملزم مي‌سازد تا سال 2020، 80درصد از مشتريان خانگي را تحت پوشش كنتورهاي هوشمند قرار دهند.

ورود اعضا