عملیاتی شدن استفاده از شاخص میزان آمادگي هوشمند (SRI) اروپا تا 2019

كميسيون اروپا پيشنهاد داده است كه يك شاخص براي ارزيابي ميزان آمادگي هوشمند شدن (SRI) ساختمان‌ها توسعه يابد و تا پايان سال 2019 اجرايي شود. اين طرح شامل توسعه شاخص آمادگي هوشمند و روش محاسبه آن است.

بنابر اعلام اين كميسيون، هم‌اكنون ديتاي مناسب در مورد بلوك‌هاي ساختماني در اروپا وجود ندارد و به همين دليل، تلاش‌هاي فعلي براي كاهش مصرف انرژي در ساختمان‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. ديگر اينكه، ديتاي منسجمي براي ارايه‌هاي گواهي‌نامه‌هاي عملكرد انرژي (EPC) به منظور ارزيابي ميزان مصرف انرژي در ساختمان‌ها وجود ندارد.

در اين ميان، توسعه شاخص آمادگي هوشمند مي‌تواند ظرفيت ساختمان‌ها براي استفاده از سيستم‌هاي الكترونيك و ICT را ارزيابي كند كه مي‌تواند به بهينه‌سازي عملكرد شبكه‌هاي انرژي و ارتباط با آنها منجر شود. در حال حاضر، به دليل اينكه ديتاي مناسب و كافي وجود ندارد، تعريف دقيق جهاني در مورد ساختمان‌هاي هوشمند نيز وجود ندارد و طرح‌هاي نوآورانه اندكي وجود دارد كه مستقيما به شاخص‌هاي مربوط به ارزيابي هوشمندي ساختمان‌ها مي‌پردازد.

 

بنابراين هدف اصلي از توسعه شاخص آمادگي هوشمند مي‌تواند سطح آگاهي مالكان ساختمان‌ها و ساكنين آنها را در مورد ارزش اتوماسيون الكترونيكي و كنترل سيستم‌ها در اين ساختمان‌ها را افزايش دهد.

ورود اعضا