پروتكل‌های امنيتی، زيربنای توسعه IoT در حوزه كشاورزی

اگرچه اينترنت اشياء (IoT) در حوزه كشاورزی نيز همانند ساير حوزه‌ها، تغيير و تحولاتی مثبت در پی داشته است، اما بسياری از شركت‌های فناورمحور كشاورزی با تهديدهايی امنيتی جديد مرتبط با اين فناوری ها مواجه هستند.

بر اساس نظرسنجي جديد شركت تحقيقاتی Inmarsat، اگرچه اكثر اين شركت‌های فناورمحور به سمت استفاده و توسعه IoT روی آورده‌اند، اما فقط در حدود 23 درصد از آنها مطمئن هستند كه توانايی لازم برای مقابله با تهديدهای سايبری كه توسعه IoT موجب خواهد شد، آماده هستند.

بديهی است كه توسعه فناوري‌های IoT باعث اتوماسيون سيستم‌های كشاورزی همچون آبياری شده است كه به كاهش هدررفت منابع حياتی و اتوماسيون دستگاه‌های كشاورزی و متعاقبا كاهش نياز به دخالت مستقيم نيروی انسانی منجر شده است. اما با توسعه كشاورزی متصل و فناورمحور، ميزان آسيب‌پذيری نيز افزايش مي‌يابد و نياز به استفاده از پروتكل‌های امنيتی افزايش مي‌يابد. چنين تهديدهايی قابل چشم‌پوشی نيست و مي‌تواند به آسيب‌های جدی به زمين‌هاي كشاورزي و از بين رفتن محصولات منجر شود كه در نهايت، تهديدی برای جمعيت انسان محسوب مي‌شود. بنابراين، شركت‌های فناورمحور در حوزه كشاورزی بايد برای موفقيت‌آميز بودن راهكارهای IoT خود برای كمك به مشتريان و ايجاد تغيير و تحولات ديجيتالی، توجهی ويژه به مسائل امنيتی داشته باشند.

 

ورود اعضا