آغاز سفرهای استانی فروم برای گسترش پروژه‌های پایلوت IoT

در بیست و سومین جلسه تخصصی فروم اینترنت اشیاء ایران، مهدی روحانی نژاد مدیر فروم اینترنت اشیاء‌ ایران به ارایه گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌های پایلوت IoT  استانی (طرح تکاپو ۲.۰) پرداختند.

دکتر روحانی نژاد با اشاره به آغاز سفرهای استانی فروم اینترنت اشیاء ایران برای تحریک تقاضا و گسترش IoT در استان‌های مختلف اظهار داشت: «بعد از جلسه توجیهی ۲۰ اردیبهشت سالجاری که با حضور مدیران ادارات کل ICT استانها و با هدف بررسی طرح تکاپو از طریق تعریف پروژه‌های مرتبط با اینترنت اشیاء برگزار شد، مذاکرات متعددی میان دبیرخانه فروم IiF و مدیران استانی نهادهای بهره‌بردار صورت پذیرفت.»

وی در ادامه افزود: در ادامه این مذاکرات، مقرر شده است تا در چند استان منتخب،‌ جلسات هماهنگی میان اعضای فروم اینترنت اشیاء ایران و مدیران استانی نهادهای بهره‌بردار برگزار شود تا به این ترتیب و تا پایان سالجاری، امکان تصویب و اجرای چند طرح عملیاتی IOT‌ مبتنی بر سرمایه‌گذاری BoT‌ فراهم شود.

مدیر فروم اینترنت اشیاء‌ ایران با اشاره به رسالت دبیرخانه فروم برای تقویت این تعاملات و همکاری‌های استانی،‌ مذاکرات مقدماتی دو عضو طلایی فروم IiF (همراه اول و آریا همراه سامانه) برای ارایه توانمندی‌های خود در پروژه‌‌های پایلوت استانی را مثبت ارزیابی نمود.

دکتر روحانی نژاد از سایر شرکت‌های عضو فروم اینترنت اشیاء‌ ایران نیز دعوت نمود تا پیشنهادهای عملیاتی خود برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح تکاپو ۲.۰ را به دبیرخانه فروم ارسال نمایند.

 

شایان ذکر است که بیست و سومین جلسه تخصصی فروم اینترنت اشیاء ایران به میزبانی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، عضو طلایی فروم IiF، در تاریخ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ برگزار گردید.

ورود اعضا